Antigament, a Mas Rampinyo hi havia dues associacions: Cal Perico, que era un Hostal situat al carrer Major, (Sant Pere de Reixac, 72) on hi feien ball tots els diumenges, i La Paz, amb seu a Cal Menut (Sant Pere de Reixac, 10-12), sala de respectables dimensions on la gent s’aplegava pels seus esbarjos. Per la Festa Major, que se celebrava el quart diumenge d’abril, feien dos envelats.

Segons la recopilació de diferents versions, no sempre d’acord entre elles, l’any 1921 els dirigents d’aquelles dues associacions van fer un esforç i es van unificar i, arran de les converses sorgides en aquell apropament, es va nomenar una Junta Consultiva que va començar a treballar per tal d’aconseguir La Unió. Des del moment en què aquesta Comissió va quedar constituïda, podem considerar que es va posar el primer gra de sorra per als fonaments de la nostra Societat. Encara que no tenien ni terrenys, ni molt menys Local Social, des del moment que hi havia uns homes que treballaven per a la futura Societat, aquesta havia deixat de ser una idea, per convertir-se en un embrió amb vida, que en anar-se desenvolupant s’estava convertint en realitat, com així va succeir anys més tard.

La Junta Consultiva que es va nomenar l’any 1921 estava formada per Pere Llargués, Jaume villaronga, Gaspar Nogué, Joan Nadal i Sallent, Salvador Picas i Maranges i Josep Trías, tots ells ja desapareguts.

L’any 1923 es declara la Dictadura de Primo de Rivera, durant la qual es dissol la Mancomunitat de Catalunya aconseguida l’any 1914 i que representà un primer pas en la recuperació de l’autogovern.

Segons dades del Llibre de Registre d’Associacions del Govern Civil de la Província de Barcelona, en el volum 6, amb número d’ordre 11.592 i en data 20 de juny de 1923, es va inscriure una entitat amb el nom de “SOCIEDAD BENEFICA INSTRUCTIVA LA PAZ”, localitzada a Montcada amb l’objecte de Benèfica. Sota d’aquesta inscripció hi ha unes anotacions de l’any 1931, que són uns canvis de nom que fan referència a La Unió. Aquí es on trobem la primera pista de la nostra entitat, però a l’Arxiu del Govern Civil no hi ha cap expedient amb aquest nom, ja que durant la guerra civil, sembla que algunes caixes d’arxiu es van fer servir com a barricades i per tant van desaparèixer. Això explicaria la inexistència de documentació en aquesta època.

De totes maneres, arran del nostre treball d’investigació, podríem arriscar-nos a afirmar que aquesta entitat inscrita l’any 1923 en realitat era La Unió, ja que segons testimonis, La Paz era anterior i per la data d’inscripció podem lligar-la a l’aprovació, el 29 de gener de 1924, dels primers Estatuts de la “SOCIEDAD BENÉFICA INSTRUCTIVA LA UNIÓN”, que van ser signats pel que era Governador en aquell temps, Sr. Carlos de Lossada i pels Srs. Pere Llargués i Gaspar Nogué, President i Secretari de la Societat, respectivament. La Paz va desaparèixer quan es va fundar La Unió.

En aquest mateix any es van iniciar els tràmits per a l’adquisició dels terrenys, dels quals n’eren propietaris el Sr. Clemente Sarrà d’una banda i el Sr. Agustí Matlló de l’altra. Els solars del Sr. Clemente es van comprar per 2.000 pessetes i els del Sr. Matlló es van acordar per una quota anual de 120 pessetes. La compra es va legalitzar el 17 de febrer de 1924, no sense abans haver tingut serioses dificultats, ja que part dels terrenys estaven mig venuts al Sr. Escursell i va ser el president de la Consultiva, el Sr. Pere Llargués, qui va convèncer el Sr. Escursell per tal que els deixés en benefici de la Societat, a la qual cosa va accedir, tot i que ja hi tenia obres fetes per iniciar la construcció de la seva casa.

Aquestes ratlles figuren al nostre llibre del 75e Aniversari, l’any 1996. Si voleu conèixer la nostra història tenim exemplars a la vostra disposició.

En breu, aquesta secció l’anirem ampliant, fins a publicar tot el que trobem de la nostra història. Feu-nos arribar les vostres curiositats o les vostres fotografíes per tal de fer més gran la nostra història.