Política de Privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, resta informat que les dades personals proporcionades por vostè a través del lloc
web la-unio.cat (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:


Responsable del tractament
Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractades per SOCIETAT CULTURAL I
RECREATIVA LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO, amb domicili per a l’exercici de drets a AV. CATALUNYA, 16-18. 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona). E-mail: info@la-unio.cat.


Finalitats del tractament
Informar-lo sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti mitjançant els formularios del lloc
web o per correu electrònic.
Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggerències, si escau.
Gestionar la seva inscripció com a soci a la nostra entitat.
Gestionar la seva participació a a presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les
seves dades (inclòs el seu curriculum) amb aquesta finalitat.
Gestionar la seva comanda, en cas que realitzi alguna comanda a través del lloc web.
Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el
nombre de visites, així com l’actividad dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquests efectes, el
RESPONSABLE fa servir informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no
permet identificar l’interessat en cap moment.


Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes mitjançant els formularis del lloc web seran tractades només
en base al consentiment atorgat per part de l’interessat, mitjançant l’acceptació de la casella disposada per
aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.
Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada en base a
l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.
Execució d’un contracte. El tractament realitzat per a la gestió de les comandes sol·licitades mitjançant la
botiga online està basat en l’execució d’un contracte del qual l’interessat n’és part o per a l’aplicació a petició
seva de mesures precontractuals.


Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web podran ésser comunicades a l’entitat financera
corresponent quan sigui necessari per gestionar el pagament de les comandes realitzades, així com a
l’empresa de missatgeria, quan sigui necessari.


Conservació
Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials seran conservades mentre
l’interessat no en sol·liciti la supressió o retiri el seu consentiment.
Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar a processos de selecció del RESPONSABLE, les
dades seran tractades per participar a presents processos de selecció i si no fos seleccionat, es conservaran
les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva
participació a futurs processos. Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, fer consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a aquesta finalitat i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i de limitació i oposició al
seu tractament , mitjançant escrit acompanyat de document oficial que l’identifiqui adreçat a AV. CATALUNYA,
16-18 – 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona). E-mail: info@la-unio.cat. En cas de disconformitat amb el
tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.aepd.es).


Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i n’accepta el tractament declara formalment ser
major de 18 anys.
Resta prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys.
El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva
exclusiva responsabilitat si algun menor incorporar les seves dades per sol·licitar algun producte.
També se’ls informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el flitratge o
bloqueig de determinats continguts.


Tractament derivat de l’ùs de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, consent expressament al tractament de les seves dades
personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. També consent expressament a
l’accés del RESPONSABLE al tractament de les dades contingudes al seu perfil i a que les notícies publicades
sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica
necessàriament el seu consentiment per als tractament esmentats, essent aquesta la base legal del
tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti l’oposició o retiri el seu consentiment, el
qual pot retirar en qualsevol moment.
La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual
cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El
RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això,
les persones les dades personals de les quals siguin publicades o estiguin incloses a comentaris, podran
sol·licitar al RESPONSABLE la seva cancel·lació.